nội thất văn phòng
Thứ tư, 01/04/2015
TRANG CHỦGIỚI THIỆU CHUNGHỎI ĐÁPSƠ ĐỒ SITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
In tin bài
Văn phòng HĐND - UBND thị xã

Tên giao dịch: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, P.Thắng Lợi, TX.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3862 238; Fax: 0280 3862 439

 Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

1. Chức năng - nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công, tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

1.2 Nhiệm vụ

- Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HDND, tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND thị xã giao.

- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND thị xã trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND thị xã tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, tổ chức thuộc UBND thị xã.

- Giúp Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thị xã hướng dẫn HĐND và UBND các xã, phường trên địa bàn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thị xã.

- Tham mưu giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện một số chính sách về dân tộc trên địa bàn.

- Giúp UBND thị xã chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực công tác, trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND và UBND thị xã quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐND và UBND thị xã, công tác hành chính, quản trị; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thị xã.

- Giúp Thường trực HĐND và UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương với Thị ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác của Văn phòng với HĐND và UBND thị xã.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã giao.

2. Tổ chức bộ máy

2.1 Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã

CHÁNH VĂN PHÒNG NGUYỄN VĂN KIÊN

Họ và tên: Nguyễn Văn Kiên

Năm sinh: 1974

Chức vụ:  Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0988.128.755

Email: kiennv@thainguyen.gov.vn

                 Phụ trách, điều hành chung các mặt công tác của văn phòng, đồng thời trực tiếp phụ trách, theo dõi các công tác như sau:

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBND thị xã.

- Giúp HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thị xã đôn đốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của UBND thị xã.

- Là người phát ngôn của UBND thị xã.

- Phụ trách tổng hợp khối nội chính. Xem xét các báo cáo quý, 6 tháng, năm trước khi trình đồng chí Chủ tịch UBND thị xã.

- Phụ trách công tác tư tưởng và cán bộ, thi đua của đơn vị.

- Trực tiếp phụ trách Tổ kế toán, thủ quỹ, tin học, lái xe.

- Quản lý lái xe ô tô về chấp hành giờ giấc, điều xe khi có lệnh của TT HĐND, lãnh đạo UBND thị xã.

- Giúp việc cho thường trực HĐND, lãnh đạo UBND giữ mối quan hệ với các đoàn thể của thị xã.

- Xem xét và xử lý công văn, tài liệu, thông tin gửi đến văn phòng hàng ngày, tổng hợp báo cáo  hoặc chuyển đến thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã giải  quyết.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG NGUYỄN TRUNG HÒA

Họ và tên: Nguyễn Trung Hòa

Năm sinh: 1978

Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0977.405.877

Email:  hoaubndsc@gmail.com

             hoant.sc@thainguyen.gov.vn,

         

 

-       Phụ trách tổng hợp, giúp việc cho Thường trực HĐND thị xã.

-       Phụ trách tổng hợp khối kinh tế, đất đai; công tác dân tộc của UBND thị xã.

-     Xem xét các báo cáo 6 tháng, năm trước khi trình đồng chí Chủ tịch UBND thị xã ký duyệt.

-     Dự các hội nghị, ký các giấy mời, thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND thị xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN HẢI

Họ và tên: Hoàng Văn Hải

Năm sinh: 1958

Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0915.564.264

Email: haihv.sc@thainguyen.gov.vn

-       Phụ trách toàn bộ hoạt động của bộ phận một cửa.

-     Được Chủ tịch UBND thị xã uỷ quyền chủ tài khoản chi quản lý hành chính tại bộ phận một cửa.

-     Chịu trách nhiệm tổng hợp tuần, tháng, quý, năm về kết quả của bộ phận một cửa báo cáo Chủ tịch UBND thị xã và Chánh văn phòng theo qui chế hoạt động của bộ phận một cửa.

-     Hàng ngày đôn đốc, kiểm tra công tác trật tự nội vụ cơ quan gồm: công tác bảo vệ, để phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp; công tác tạp vụ, quản lý nhà ăn, khuôn viên vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh cơ quan, điện, nước.

-       Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị, tiếp khách.

-       Quản lý và theo dõi cơ sở vật chất cơ quan.

-     Quản lý theo dõi sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, chè, nuớc phục vụ hoạt động HĐND, UBND thị xã.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG NGUYỄN SINH HÙNG

Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng

Năm sinh: 1982

Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0985.073.793

Email: 

 

-       Phụ trách tổng hợp khối nội chính, đô thị, văn hóa - xã hội.

-       Trực tiếp tổng hợp, giúp việc đồng chí Chủ tịch UBND thị xã.

-     Xem xét các báo cáo tháng, quý trước khi trình đồng chí Chù tịch UBND thị xã ký duyệt.

-       Theo dõi lĩnh vực ISO 9001:2008,

-     Dự các hội nghị, ký các giấy mời, thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND thị xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

 

 

2.2 Các bộ phận:

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

I

Tổ Kế toán, lái xe

1

Nguyễn Văn Kiên

Chánh Văn phòng

0988128755

kiennv@thainguyen.gov.vn

2

Bùi Kiên Trung

Kế toán VP

0914709269

trung.buikiensc@gmail.com

3

Lương Thu Huyền

Kế toán các phòng

0983900225

luonghuyenkt@yahoo.com

4

Lưu Trung Vững

Lái xe

0912460171

 

5

Vũ Xuân Theo

Lái xe

0912064247

 

6

Dương Xuân Phúc

Lái xe

0913098634

 

II

Tổ Tổng hợp - Dân tộc

1

Nguyễn Trung Hòa

Phó Chánh VP

0977405877

hoant.sc@thainguyen.gov.vn

2

Nguyễn Sinh Hùng

 Phó Chánh VP

 0985073793

 hungktsc@gmail.com

3

Lô Thị Luyến

CV tổng hợp

01686686186

4

Dương Thị Tình

Văn thư

0988094075

tinhdt.sc@thainguyen.gov.vn

5

Dương Thị Hằng

Văn thư

01678765158

hangdt.sc@thainguyen.gov.vn

6

Lê Nguyên Hạnh

Công nghệ TT

0948712992

hanhln.sc@thainguyen.gov.vn

7

Nguyễn Đăng Khoa

CB Tông hợp

0982203233

 

8

Đặng Văn Hoan

CB Tổng hợp

01629051011

 

III

Tổ Hành chính

1

Hoàng Văn Hải

Phó Chánh VP

0915564264

haihv.sc@thainguyen.gov.vn

2

Lê Trọng Tâm

Bảo vệ

0914609108

 

3

Trịnh Vũ Học

Bảo vệ

0915961059

hoctv.sc@thainguyen.gov.vn

4

Lương Quang Hiệp

Bảo vệ

0916041369

 

5

Dương Phương Xuân

Nhân viên

01689180786

xuandp.sc@thainguyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

0985524385

nguyendung0789@gmail.com

IV

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

1

Hoàng Văn Hải

Phó Chánh VP

0915564264

haihv.sc@thainguyen.gov.vn

2

Lê Thanh Hải

CV Tư pháp

0912153791

 

3

Lê Trung Tuyến

CV CNTT

0912091636

 

4

Dương Thành Luân

VC Công nghệ TT

0968001729

Luandt7783@gmail.com

5

Tạ Việt Duyên

CV Đất đai

0972712665

 

6

Hoàng T.Thu Quỳnh

VC Đất đai

0973939621

thuquynh.phtn@gmail.com

3. Cơ quan thường trực các ban chỉ đạo, hội đồng

- Ban chỉ đạo, Ban điều hành ISO 9001:2008

- Ban chỉ đạo thực hiện chương trình 135.

- Ban chỉ đạo 134.

- Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Sông Công.

 

 
File gửi kèm:
- Quy che vp HDND-UBND thang 01-2012.doc
Quay trở lại
 
Kết quả điểm phúc khảo xét tuyển viên chức giáo dục năm 2014
Thông báo điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2014
Thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp
Lịch tiếp công dân tháng 3/2015 của TT HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Sông Công
Lịch trực Lãnh đạo UBND thị xã Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Lịch tiếp công dân tháng 02/2015 của TT HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã
Lịch tiếp công dân tháng 01/2015 của TT HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã
Lịch nghỉ ngày Tết Âm lịch Ất Mùi 2015
Viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức giáo dục năm 2014
Giới hạn ôn tập, thời gian và địa điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2014
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2015
Điểm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2014
Điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 thị xã Sông Công
Thông báo thời gian dự kiến cắt điện khu vực thị xã Sông Công
Hủy bỏ một phần nội dung Kế hoạch số 440/KH-UBND về xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
Lịch làm việc mùa đông 2014
TB thời gian, địa điểm thi kỳ thi công chức cấp xã năm 2014
Thông báo thay đổi giới hạn nội dung ôn môn chuyên ngành chức danh Địa chính xây dựng
Đấu giá Quyền sử dụng đất khu dân cư phường Mỏ Chè
Thông báo Giới hạn nội dung ôn tập các môn thi chuyên ngành
Thông báo điều chính xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND thị xã Sông Công
Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2014
Thông báo thi tuyển công chức cấp xã và xét tuyển viên chức ngành giáo dục thị xã Sông Công năm 2014
Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2014
Thông báo xét giao đất ở sau đấu giá không thành
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư: Cổng trường CĐ công nghiệp Việt Đức, phía Nam đường Thống Nhất - Khu A, B và KDC trung tâm xã Bình Sơn
Giá đất trên đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013
Bán đầu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư trên địa bàn thị xã Sông Công
Danh bạ điện thoại
Đấu giá Quyền sử dụng đất KDC An Châu 2 - Mỏ Chè và cổng trường CĐ CN Việt Đức
 
truyen hinh thang 1 nam 2013
Truyền hình tháng 10
Giải pháp nào nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT
Xem thêm
 
477/QĐ-UBND: Về việc phân công phụ trách các lĩnh vực của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2011 - 2016
49/UBND-TNMT: Triển khai thực hiện kế hoạch sử dung đất năm 2015
110/KH-UBND: Tổ chức bảo vệ bắn pháp hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
60/UBND-QLĐT: Về việc giải tỏa hành lang, chỉnh trang đô thị
01/2015/QĐ-UBND: Về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan đợn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên
12/UBND-VP: Về việc tăng cường thực hiện nghiêm chỉnh chế độ làm việc của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường
1306/CT-UBND: Về tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015
1803/QĐ-UBND: Về việc phân công phụ trách các lĩnh vực của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2011 - 2016
1066/QĐ-UBND: Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công phụ trách các lĩnh vực của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2011 - 2016
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan chủ quản: UBND THỊ XÃ SÔNG CÔNG
Giấy phép số 124/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 29/8/2013
Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803 862 238, Fax: 02803 862 439
Ghi rõ nguồn “www.songcong.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này