Thứ bảy, 26/05/2018
TRANG CHỦGIỚI THIỆUHỎI ĐÁPSƠ ĐỒ SITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
In tin bài
Văn phòng HĐND - UBND thành phố

Tên giao dịch: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Số 2 Trần Phú P.Thắng Lợi, thành phố.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3862 238; Fax: 0280 3862 439

 Email: vanthu.songcong@thainguyen.gov.vn

1. Chức năng - nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

1.2 Nhiệm vụ

- Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HDND, tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND thành phố giao.

- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, tổ chức thuộc UBND thành phố .

- Giúp Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thành phố hướng dẫn HĐND và UBND các xã, phường trên địa bàn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thành phố .

- Tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện một số chính sách về dân tộc trên địa bàn.

- Giúp UBND thị xã chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực công tác, trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND và UBND thành phố quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐND và UBND thị xã, công tác hành chính, quản trị; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thành phố .

- Giúp Thường trực HĐND và UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương với Thị ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác của Văn phòng với HĐND và UBND thành phố .

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố giao.

2. Tổ chức bộ máy

2.1 Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thành phố

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Hoà

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0977.405.877

Email:  hoaubndsc@gmail.com

           hoant.sc@thainguyen.gov.vn,

- Phụ trách, điều hành chung các mặt công tác của văn phòng, đồng thời trực tiếp phụ trách, theo dõi các công tác, như sau:

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBND thành phố.

- Giúp HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố đôn đốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của UBND thành phố.

- Trực tiếp xin ý kiến và chỉ đạo chuẩn bị các nội dung liên quan đến các kỳ họp thường kỳ và bất thường của HĐND thành phố.

- Phụ trách công tác tư tưởng và cán bộ, thi đua của đơn vị.

- Trực tiếp phụ trách Tổ kế toán, thủ quỹ, tin học, lái xe.

- Quản lý lái xe ô tô về chấp hành giờ giấc, điều xe khi có lệnh của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố.

- Giúp việc cho Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND giữ mối liên hệ với các đoàn thể của thành phố.

- Xem xét và xử lý công văn, tài liệu, thông tin gửi đến văn phòng hàng ngày, tổng hợp báo cáo  hoặc chuyển đến Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố giải quyết.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng

Năm sinh: 1982

Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0985.073.793

Email: 

 

- Phụ trách tổng hợp chung và các khối: Nội chính; đô thị, Văn hóa - Xã hội, công tác dân tộc của UBND thành phố;

- Xem xét các báo cáo tháng, quý, năm trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố ký, duyệt.

- Trực tiếp tổng hợp giúp việc đồng chí Chủ tịch UBND thành phố.

- Dự các hội nghị, ký các giấy mời, thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

- Trực tiếp theo dõi và quản lý nhà ăn, nhà khách UBND thành phố.

- Hàng ngày đôn đốc, kiểm tra công tác trật tự nội vụ cơ quan gồm: công tác bảo vệ, để phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp; công tác tạp vụ, khuôn viên vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh cơ quan, điện, nước.

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Họ và tên: Dương Thị Hoa

Năm sinh: 1984

Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0979.228.311

Email: 

- Phụ trách toàn bộ hoạt động của bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

- Được Chủ tịch UBND thành phố uỷ quyền chủ tài khoản chi quản lý hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban tiếp công dân.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp tuần, tháng, quý, năm về kết quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Chánh Văn phòng theo quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Phụ trách toàn bộ hoạt động của trụ sở tiếp công dân thành phố.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân tại trụ sở tiếp công dân và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

- Theo dõi lĩnh vực ISO 9001:2008.

 
Quay trở lại
 
TB viếng Đài tưởng niệm, Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ
Lịch tiếp công dân tháng 02/2018 của TT HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố
Lịch nghỉ tết Âm lịch 2018
Lịch tiếp công dân tháng 01/2018 của TT HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố
Lịch tiếp công dân tháng 12/2017 của TT HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố
Thời gian làm việc mùa đông
Danh bạ điện thoại
 
Đất và người Sông Công
Liên đoàn lao động TP Sông Công - Điểm tựa của người lao động
Chương trình truyền hình Sông Công ngày 11 tháng 11
Xem thêm
 
51/KH-UBND: Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Sông Công năm 2018
2062/QĐ-UBND: Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một của liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thành phố Sông Công
2061/QĐ-UBND: Công bố danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố Sông Công
1114/QĐ-UBND: Công bố danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố Sông Công
68/2017/NĐ-CP: Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
47/2017/NĐ-CP: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
44/2017/NĐ-CP: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
21/CT-TTg: Về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
689/UBND-VP: V/v Tăng cường thực hiện nghiêm chỉnh chế độ làm việc tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.
12/2016/QĐ-UBND: Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
Giấy phép số 124/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 29/8/2013
Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803 862 238, Fax: 02803 862 439
Ghi rõ nguồn “www.songcong.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này